Tab Gemeente Coevorden

Inspraak ontwerp-cultuurnota 2025-2028 Provincie Drenthe

Cultuurnota Drenthe

Bericht: Inspraak ontwerp-cultuurnota 2025-2028 Provincie Drenthe

Onderstaande artikel is gepubliceerd door de Provincie Drenthe

Beste cultuurliefhebber, 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de ontwerp-cultuurnota 2025-2028 vastgesteld en legt deze ter inzage van woensdag 13 maart tot en met dinsdag 9 april 2024 voor inspraakreacties. In de ontwerpnota leest u hoe de provincie het beleid voor de jaren 2025-2028 wil vormgeven. 

Het belangrijkste uitgangspunt in de ontwerp-cultuurnota is het behoud van de Drentse basisinfrastructuur voor participatie, educatie, talentontwikkeling, musea, de kunsten en erfgoed. Deze instellingen zijn van groot belang voor een divers en laagdrempelig aanbod in Drenthe over de hele breedte van het culturele veld. Daarnaast wil de provincie graag ruimte creëren voor nieuwe initiatieven. Het is de bedoeling om een drietal accenten te leggen op: laagdrempelig aanbod met extra aandacht voor de jeugd, het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap en samen te werken aan de groei van Drentse parels.

Financiële paragraaf 
Tot slot wil ik u meegeven dat de financiering onder voorbehoud is van besluitvorming door Provinciale Staten. De financiële uitwerking van de ontwerp-cultuurnota maakt onderdeel uit van de financiële uitwerking van het coalitieakkoord. U kunt hier dus nog geen rechten aan ontlenen. Provinciale Staten nemen in juli 2024 een besluit over de financiële uitwerking van het coalitieakkoord. In die maand ligt ook de cultuurnota 2025-2028 ter besluitvorming voor. 

Ik wens u veel leesplezier en zie uw reactie graag tegemoet.    

Met vriendelijke groet,   

Jisse Otter 
Gedeputeerde Cultuur provincie Drenthe   
Ontwerp-cultuurnota U kunt hieronder de ontwerp cultuurnota downloaden

Ontwerpcultuurnota Drenthe 2025-2028.pdf

De ontwerp-cultuurnota 2025-2028 is tot stand gekomen dankzij inbreng van instellingen en organisaties uit het culturele veld in Drenthe, jongeren tijdens een bijeenkomst van de Jongerenadviesraad, gemeenten en leden van Provinciale Staten.

De vaststelling van de definitieve cultuurnota met de bijbehorende inspraaknota door het college van Gedeputeerde Staten is gepland in mei 2024. Daarna gaan de stukken naar Provinciale Staten. Zij bespreken in juli de definitieve cultuurnota en stellen deze uiteindelijk definitief vast. 
Reageren
U kunt uw reactie op de ontwerp-cultuur nota indienen via een reactieformulier. Klikt u hiervoor op Reageren  

Schriftelijk reageren
Bent u niet in de gelegenheid om online te reageren dan kunt u ook een reactie verzenden aan provincie Drenthe, Postbus 122, 9400 AC in Assen.

Reacties die binnenkomen na de deadline van 9 april 2024 worden niet meer verwerkt.