Tab Gemeente Coevorden

Preventiemenu Gezond Coevorden basisonderwijs

Scherm­afbeelding 2023 05 09 Om 19.40.35

Het Preventiemenu Gezond Coevorden staat voor u klaar

Het Preventiemenu Gezond Coevorden staat voor u klaar

Voor u ligt het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het basisonderwijs. Een uiteenlopend aanbod aan workshops en activiteiten voor leerlingen van groep 1 t/m 8, leerkrachten en ouders/verzorgers binnen het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden. Waar jong en oud met plezier bewegen en waar aandacht is voor leefstijl en (mentale) gezondheid. Het Preventiemenu Gezond Coevorden zorgt ervoor dat er structureel aandacht is, zowel in de onderbouw als in de middenbouw en bovenbouw, voor deze thema’s.

Het Preventiemenu Gezond Coevorden is de doorontwikkeling van het School Preventie Plan. Vanaf schooljaar 2007-2008 heeft de gemeente Coevorden het School Preventie Plan in het basisonderwijs geïmplementeerd. Het School Preventie Plan richtte zich op voorlichtingen voor leerlingen van groepen (6), 7 en 8 van alle 26 basisscholen in de gemeente Coevorden met als doel positief gedrag onder de jeugd te bevorderen en jeugdproblematiek in een vroeg stadium aan te pakken. Daarnaast was er aandacht voor het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl.

Bewuste keuzes
Met betrokken aanbieders is voor het komende schooljaar het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het basisonderwijs gemaakt. U kunt hieruit (éénmalig) duidelijke en bewuste keuzes maken passend bij wat er speelt binnen de school en wat de speerpunten zijn voor het komend schooljaar.

Aanmelden
In april en mei 2023 benaderen we uw school om het aanbod met u door te nemen. Het is dan aan u om wel of niet deel te nemen en een selectie uit het aanbod te kiezen. Uw school ontvangt op deze manier een jaarlijks ‘(les)pakket op maat’.

Aansluiten bij maatschappelijke thema’s

Het preventiemenu Gezond Coevorden sluit voor een groot deel aan bij de thema’s van de Gezonde School. Het aanbod is niet statisch, we kunnen het Preventiemenu verder doorontwikkelen.

We willen blijven aansluiten bij maatschappelijk relevante thema’s en de wensen en behoeften van scholen, ouders/verzorgers en leerlingen. We horen dus graag uw mening en vragen u suggesties ter verbetering met ons te delen.

Het preventiemenu wordt u aangeboden door de schoolbesturen, de samenwerkingspartners, de buurtsportcoaches Gezond Coevorden en de gemeente Coevorden.

Contactpersonen Preventiemenu Gezond Coevorden

Buurtsportcoaches Gezond Coevorden:
Rick Piek
Patrick Ridderbos
Jetske de Lange
Glenn van Laar
E-mail: buurtsportcoaches@mwcoevorden.nl

Gemeente Coevorden:
Alieke Wijnholds – beleidsmedewerker leefstijl en Bewegen E-mail: a.wijnholds@coevorden.nl, tel. 06 46991948

Anneke Welink – beleidsmedewerker preventie volksgezondheid & welzijn E-mail: a.welink@coevorden.nl, tel. 06 46967301

E-mailadres voor vragen over of het wijzigen of aanvragen van voorlichtingen en activiteiten kan via: preventiemenu@coevorden.nl

Bewegen en sporten

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, motoriek en welbevinden van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Bewegen zorgt er ook voor dat kinderen zich beter kunnen concentreren. Toch bewegen veel leerlingen te weinig, bijvoorbeeld door het vele zitten, en bewegen ze tegenwoordig minder goed. Dit kan leiden tot minder plezier in bewegen, gezondheidsproblemen zoals overgewicht en grotere bewegingsachterstanden.

Aanbieder: Sport Drenthe

Voorlichting/activiteit: Kies voor hart en sport
Omschrijving: Leerlingen worden na een uitgebreid lesprogramma met gezondheids- en sportvoorlichting in de gelegenheid gesteld om vrijblijvend met diverse sport- en bewegingsactiviteiten kennis te maken. In de 3 gymlessen gaat het over verschillende sporten en de werking van het hart.
Uitvoering door: Sport Drenthe
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 3 gymlessen
Locatie: Gymzaal

Voorlichting/activiteit: Beweegkriebels
Omschrijving: De training ‘Beweegkriebels is een training, waarin professionals worden geschoold en ondersteund in het ontwikkelen én uitvoeren van een uitdagend speels beweegaanbod. De training richt zich op het aanleren van vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 1 t/m 3
Tijdsduur: Training van 12 uur: 4 dagdelen van 3 uur
Locatie: Gymzaal

Voorlichting/activiteit: Natuursprong
Omschrijving: Een speel- en beweegprogramma in en met de natuur. Kinderen worden in contact gebracht met de natuur, waar ze uitgedaagd worden om lekker te bewegen. Maar ook te fantaseren, voelen, ervaren en verwonderen. Het gaat niet om de prestatie, maar om het plezier, de beweging en de beleving. Bij Natuursprong wordt bij de activiteiten zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het ‘natuurlijk spelmateriaal’ in de omgeving. Denk aan losse takken, bladeren, boomstammen en stenen. Daarom vinden de Natuursprong activiteiten altijd in het groen plaats, zoals het wijkgroen, een stadspark, een veld of een bos.
Uitvoering door: Leerkracht. Trainingsprogramma voor leerkrachten van 4 middagen, bijv. van 15:00 – 17:30 uur. Of in overleg dag of avond. Per cursist ontvang je een lesmap en een certificaat. De cursus start vanaf 8 personen.
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: 1,5 – 2 uur
Locatie: School e.o.

Aanbieder: GGD Drenthe

Voorlichting/activiteit: Nijntje Beweegdiploma
Omschrijving: Het Nijntje Beweegdiploma maakt bewegingen in aansprekende vormen beschikbaar voor jonge kinderen. Het diploma is de motor. Het is een verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwd beweegprogramma voor jonge kinderen waarbij plezier de kernwaarde is.
Uitvoering door: Leerkracht/vakleerkracht
Doelgroep: Groep 1 en 2
Tijdsduur: Minimaal 1 uur/week (excl. voorbereidingstijd)
Locatie: Gymzaal

Voorlichting/activiteit: Fit gaaf!
Omschrijving: Met minimale belasting van eigen leerkrachten, vier weken actieve aandacht voor gezond eten, drinken en bewegen. Met de ‘Kids & Ouder’ -FitGaaf!- kalender plakken kind en ouder 4 weken stickers voor elke dagelijkse gezonde actie! Denk aan eten van 2 stuks fruit en 2 ons groente, drinken van voldoende water en voldoende bewegen. Zo zie je samen hoe goed dat nu al gaat en wat er misschien nog net beter kan. De stickers zijn steeds een kleine beloning, die motiveren vaker zelf de gezonde keuze te maken. Minder strijd, meer plezier en resultaat bij gezond opgroeien en opvoeden.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: Kick-off en afsluiting op school (door FitGaaf! of buurtsportcoach) 4 weken. Wekelijks 10 min aandacht in de klas (bij 6 klassen) 4 uur
Locatie: School

Aanbieder: Buurtsportcoaches

Voorlichting/activiteit: Motorische scan (MQ-scan)
Omschrijving: De MQ scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover doet om de baan af te leggen geeft aan of een kind gemiddeld, boven- of onder gemiddeld motorische vaardigheid heeft voor zijn leeftijd. Met de uitkomsten (geanonimiseerde gegevens op groepsniveau) kan worden gekeken naar een vervolgtraject.
Uitvoering door: Buurtsportcoach in samenwerking met vakleerkracht gym
Doelgroep: Vanaf groep 3
Locatie: Gymzaal

Voorlichting/activiteit: Koningsspelen
Omschrijving: De buurtsportcoaches kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten m.b.t. Koningsspelen.
Uitvoering door: School
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: Sportveld

Voorlichting/activiteit: Sportdagen/Nationale Sportweek
Omschrijving: De buurtsportcoaches kunnen ondersteunen bij het organiseren van activiteiten m.b.t. sportdagen of bij de Nationale Sportweek.
Uitvoering door: School
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: Sportveld

Voorlichting/activiteit: Bewegend leren
Omschrijving: De buurtsportcoaches kunnen een inspiratielies verzorgen voor het borgen van ‘Bewegend leren’binnen de school.
Uitvoering door: Buurtsportcoach
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Daily Mile
Omschrijving: Uit onderzoek blijkt dat kinderen en scholen in het hele land blijer en fitter worden als ze 15 minuten per dag gaan rennen! En… het is heel eenvoudig en gratis! Buurtsportcoaches kunnen de Daily Mile introduceren met bijvoorbeeld: rondje om de school, heen en weer op het schoolplein, parkje aan de overkant van school. Scholen die er al mee bezig zijn zeggen dat de Daily Mile een enorm succes is. Leraren geven aan dat de kinderen er baat bij hebben in de frisse lucht te zijn en met hun klasgenoten te rennen.
Uitvoering door: Buurtsportcoach
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Denktank
Omschrijving: De denktanks is een initiatief waarbij de ideeën van leerlingen centraal staat. Welke ideeën hebben leerlingen en hoe kunnen wij samen met deze leerlingen vorm geven aan hun ideeën. De denktank bestaat uit een groepje leerlingen van ca. 4 leerlingen uit groep 5 t/m 8. De denktank kan zelf met ideeën komen, maar moet ook vooral input van klasgenoten gebruiken om tot een leuke actie of activiteit te komen. De denktank gaat onder begeleiding van een buurtsportcoach of jongerenwerker aan de slag met hun ideeën, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de denktank zelf gelegd wordt. Naast dat dit zich uit in ontzettend leuke actie en activiteiten, draagt het ook bij aan de ontwikkeling van het kind. Het organisatorisch vermogen wordt ontwikkeld met alle aspecten die daarbij horen, zo moeten kinderen met elkaar samenwerken, afspraken maken, over drempels heen stappen, leren ze te bellen, flyers maken om uiteindelijk een gevoel van autonomie te ontwikkelen.
Uitvoering door: Buurtsportcoach of jongerenwerker i.s.m. ca. 4 leerlingen
Doelgroep: Groept 5 t/m 8
Tijdsduur: De frequentie en intensiviteit stemmen wij graag met de school af. Als richtlijn duurt een overleg met de denktank 15 tot max 30 minuten en vindt het plaats 1 keer in de 1 á 2 weken.
Locatie: Schoolplein

Voorlichting/activiteit: Speelpleincoaches
Omschrijving: De speelpleincoaches is een cursus voor leerlingen van groep 8. Leerlingen van groep 8 (of een combiklas) worden opgeleid tot speelpleincoach. Een groepje speelpleincoaches verzorgt in de pauze een leuk spel voor op het schoolplein. De speelpleincoaches worden uitgedaagd om na te denken over vernieuwende spellen op het schoolplein en juist eens iets anders te doen dan de dagelijkse spellen op het schoolplein. Een schoolpleincoach hoeft dit niet alleen te doen, maar in groepjes van 3 á 4 leerlingen.

Tijdens de les kijken we of het spel goed loopt en geven leerlingen elkaar tips en tops over hoe ze voor de klas staan, hoe de uitleg ging en welke differentiatie mogelijkheden er zijn. Na de lessen volgen de stages, een groepjesspeelpleincoaches geeft het ontworpen spel in de pauze aan een andere klas. De buurtsportcoach is tijdens de pauze activiteit ook aanwezig om de speelpleincoaches te hepen en te ondersteunen. Na het voldoen van de stages volgt natuurlijk de diplomering en krijgen alle leerlingen een speelpleincoach diploma en bespreken we wat de opbrengsten voor de leerlingen zijn geweest. Uiteindelijk kunnen de leerlingen in de pauze aan de slag om leuke pauze spellen voor de andere klassen te verzorgen. Graag bespreken we van te voren de verwachtingen en wensen met de school, om zo voor elke school maatwerk te kunnen leveren.
Uitvoering door: Buurtsportcoachs. Voor het opleiden van de speelpleincoaches: 3 lessen van 1 uur, waarbij de eerste les een theorieles is en de leerlingen een eigen spel ontwerpen met de daarbij horende lesvoorbereiding. Na de theorieles volgen twee praktijklessen, leerlingen geven het eigen ontworpen spel aan hun klasgenoten.
Doelgroep: Groep (7+) 8
Tijdsduur:
Tijdens de pauze
Locatie
: Schoolplein

Aanbieder: Gemeente Coevorden

Voorlichting/activiteit: Schoolgym in het water
Omschrijving: Het vijf keer per jaar de gymzaal verruilen voor het zwembad. De natte gym les kan ook worden gezien als ‘vangnet’om kinderen die nog niet kunnen zwemmen te signaleren en eventueel te wijzen op mogelijkheden voor zwemlessen buiten schooltijd. Het lesaanbod kan bijvoorbeeld bestaan uit ‘vallen in de sloot’, door het ijs zakken, snorkelen, sportspelen, redden uit benarde situaties, circuittraining, aquafit en voorbereiding op schoolzwermwedstrijden. De lessen worden gegeven bij de Swaneburg in Coevorden en de drie buitenzwembaden in Zwinderen, Noord-Sleen en Zweeloo.
Uitvoering door: Personeel zwembaden Coevorden, Zwinderen, Noord-Sleen en Zweeloo
Doelgroep: Groep 5 t/m 8
Tijdsduur: 5 gymlessen
Locatie: Zwembaden Coevorden, Zwinderen, Noord-Sleen en Zweeloo

Aanbieder: Sportverenigingen

Voorlichting/activiteit: Clinics
Omschrijving:
Voorkeur voor bepaalde sportclinics kan worden aangegeven bij de buurtsportcoaches.
Uitvoering door:
Sportverenigingen
Doelgroep:
Groep 1 t/m 8
Tijdsduur:
1 uur
Locatie
: Gymzaal

Aanbieder: FC Emmen

Voorlichting/activiteit: FC Emmen school
Omschrijving: Basisscholen die graag een FC Emmen School willen worden krijgen een uitgebreid aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke thema’s. De activiteiten vallen onder de drie pijlers: educatie, gezondheid en sportparticipatie. De activiteiten zijn samengevoegd tot verschillende leerlijnen/autoriteiten. Scholen hebben de mogelijkheid om per klas en schooljaar een keuze te maken uit de onderstaande leerlijnen/activiteiten:

Leerlijn Taal (groep 1 t/m 8)
Voor de onder-, midden- en bovenbouw zijn er op verschillende niveaus drie lessen gemaakt. Zo is er voor de onderbouw een leerlijn gericht op (voor)lezen, de midden- en bovenbouw hebben een leerlijn over taal met als afsluiting een persconferentie in het stadion met FC Emmen-spelers en een rondleiding door het stadion

Leerlijn burgerschap (groep 4-8)
In drie lessen gaan de leerlingen iets organiseren met de maatschappelijk voetbaltrainers waar de leerlingen iets betekenen voor de maatschappij.

Leerlijn Bewegen (groep 1 t/m 8)
Maatschappelijk voetbaltrainers van FC Emmen nemen 3 gymlessen over. Bijkomende voordelen als de school één van de bovenstaande leerlijnen kiest is voorrang op een wedstrijdbezoek aan een thuiswedstrijd van FC Emmen. Alle FC Emmen scholen doen mee met een FC Emmen verloting. Ook heeft een FC Emmen School de mogelijkheid om zelf met een voorstel voor een inhoudelijke samenwerking te komen.
Uitvoering door: FC Emmen Naoberschap, Spelers van FC Emmen
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: School/stadion

Voorlichting/activiteit: Scoren voor gezondheid
Omschrijving: Tijdens het project Scoren voor Gezondheid worden basisschoolkinderen uit de bovenbouw uitgedaagd om een gezondere leefstijl aan te nemen. Zo is er gedurende twaalf weken volop aandacht voor bewegen en gezonde voeding en wordt er elke week gewerkt in een FC Emmen werkboek.

Wat scoren voor Gezondheid zo uniek maakt, is dat het volledig in het teken staat van FC Emmen. Doordat FC Emmen en de mascotte SIBI centraal staan hopen wij dat wij zoveel mogelijk kinderen enthousiast krijgen om mee te doen. Zo ondertekenen de deelnemende kinderen een leefstijlcontract samen met SIBI waarin zij beloven zich tijdens de twaalf weken in te zetten voor een gezondere leefstijl.

In de klas leren de kinderen uit het werkboek allerlei dingen over gezonde voeding en beweging. Zo leren ze te eten uit de schijf van vijf en ontdekken ze op welke manieren je kan bewegen. Op de fiets naar school is bijvoorbeeld al een vorm van beweging! Kortom, Scoren voor Gezondheid probeert kinderen uit Zuidoost-Drenthe op een leuke manier kennis te maken met gezonde voeding en beweging.
Uitvoering door: FC Emmen (Naoberschap)
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 60-90 minuten per les. 12 weken lang

Voeding

Leerlingen met een gezondere leefstijl presteren beter op school. Als leerlingen leren hoe ze gezondere keuzes maken in wat ze eten en drinken, draagt dat bij aan een gezondere leefstijl.

Aanbieder: Sport Drenthe

Voorlichting/activiteit: Vet, cool, gezond
Omschrijving: Voorlichting over gezinde voeding, bewegen en sporten; hoeveel uur sport in de week is gezond en welke sporten en vormen van beweging dragen bij aan een gezonde leefstijl. Doel is het tegengaan van overgewicht en het hanteren van een gezonde leefstijl.
Uitvoering door: Sport Drenthe
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 2 x 1 lesuur
Locatie: School

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Voorlichting/activiteit: Eten en bewegen
Omschrijving: Wat zijn nu calorieën en waarom heb je die nodig? Waarom is voldoende eten belangrijk. Wat gebeurt er als je beweegt? Er wordt gebruik gemaakt van onderdelen van de campagne ‘Ik eet het beter’.
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: GGD Drenthe

Voorlichting/activiteit: EU-schoolfruit en groente
Omschrijving: EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedereen week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie. Minimaal 2 vaste dagen in de week groente en fruit eten in de ochtendpauze. Deze afspraken worden vastgelegd in het schoolbeleid. In een bepaalde periode in mei kunnen basisscholen zich inschrijven voor het EU-Schoolfruit en groenteprogramma. In juni krijgen scholen die zich hebben ingeschreven bericht of ze zijn ingeloot.
Uitvoering door: School
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Smaaklessen
Omschrijving: Smaaklessen is een gratis aanbod die scholen zelf kunnen volgen. Hierin is begelieding/ondersteuning vanuit de GGD noodzakelijk.
Doelgroep: Groep 1 t/m 8 en ouders/verzorgers
Locatie: School

Aanbieder: Jong leren eten

Voorlichting/activiteit: Kindermenu 2.0
Omschrijving: Aan alle basisscholen, kinderopvang én ook de ouders/verzorgers worden uitgedaagd om samen met de kinderen, mee te doen aan de receptenwedstrijd ‘Kindermenu 2.0’. Het doel van de wedstrijd is om een lekker, regionaal én gezond kindermenu op de kaart te krijgen bij Drentse restaurants. En het resultaat: een prachtig kookboek met alle winnende recepten.
Uitvoering door: Leerlingen/ouders
Doelgroep: Groep 1 t/m 8 en ouders/verzorgers

Voorlichting/activiteit: Lekker naar buiten!
Omschrijving: Goed voor jezelf zorgen, voor de andere en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Ervaringsgericht stimuleren door moestuinieren, kooklessen, gastlessen over voeding, boerderijeducatie en bedrijfsbezoeken aan retailers en de voedselverwerkende industrie.
Uitvoering door: Gastdocent via mijngezondeschool.nl
Doelgroep: Groep 1 t/m 8

Welbevinden

Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. In de praktijk blijkt ook vaak: pas wanneer leerlingen zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten, zijn ze in staat om te leren. Aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen is dus belangrijk.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

Voorlichting/activiteit: Rots en Water
Omschrijving: Weerbaarheidstraining voor kinderen die niet zo goed voor zichzelf kunnen opkomen, maar ook voor iets te assertieve kinderen. Door fysieke oefeningen worden vaardigheden verbeterd. Rots en water leert kinderen beter te luisteren naar hun lichaam en gevoel. Ook gaat het over samenwerken, vriendschap en (non-verbalen) communicatie. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen (anti-pest) methodiek. Een fundamenteel thema van Rots en Water is het voorkomen van pesten en het aanpakken van pestgedrag. Hierbij wordt de hele groep betrokken. De focus ligt niet op de gepeste of de pester. De onderwerpen van Rots en Water zijn onder andere: Sterk staan, zelfverzekerdheid. Grenzen voelen, aangeven en respecteren. Ontspannen in lij en hoofd. Omgaan met groepsdruk en pestgedrag en Trap- en afweertechnieken om zichzelf te verdedigen.
Uitvoering door: MWC
Doelgroep: Onderbouw (groep 3,4,5) Bovenbouw (groep 6,7,8). Kinderen kunnen aangemeld worden via de preventief jeugdmedewerker en worden besproken via 1-2-3tjes.
Tijdsduur: 8 trainingen

Aanbieder: GGD Drenthe

Voorlichting/activiteit: KIES
Omschrijving: Het KIES-traject is een effectief bewezen methodiek om kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken te begeleiden. KIES zorgt ervoor dat kinderen minder belast zijn in hun ontwikkeling door de scheiding van hun ouders. Daar hebben kinderen, ouders en scholen baat bij. Door KIES op school zijn er korte lijntjes, ontlast het de school tijdelijk in contact met de ouders. KIES biedt begeleiding, hulp en handreikingen voor kind, ouders en school.
Uitvoering door: Een externe KIES-coach of een plaatselijke KIES-coach
Doelgroep: Groep 3 t/m 8 en ouders/verzorgers
Tijdsduur: Bij eigen getraind en gecertificeerd personeel met KIES, 8 weken een uur voor de kinderen, 2 ouderbijeenkomsten en voorbereiding.
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Superhelden aanpak
Omschrijving: De superheldenaanpak heeft als doel om sociale vaardigheden van kinderen en het groepsklimaat in de klas te verbeteren om daarmee de kans op sociale problemen te verkleinen. Met behulp van wekelijkse oefeningen gericht op groepsvorming creëert de leerkracht sociale relaties waarin kinderen een effectieve sociale vaardigheid leren toepassen. In de oefeningen kunnen kinderen steeds een van negen sociale vaardigheden van ‘superhelden’ inzetten. Die vaardigheden zijn elkaar helpen, elkaar aanspreken, leiden, volgen, opkomen voor jezelf, relaxed reageren, negeren, een slimme plek kiezen en melden bij de leerkracht.

De superheldenaanpak biedt meer dan zeventig oefeningen. De leerkracht bespreekt tijdens en na de oefening de sociale vaardigheden die ingezet zijn of ingezet kunnen worden. Zo kan de leerkracht de groepsvorming sturen, het groepsklimaat verbeteren en de kans op sociale problemen verkleinen.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 1 t/8
Tijdsduur: De leerkracht kiest elke week een oefening die past bij de fase van groepsvorming waarin de klas zich bevindt.
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Schooljudo
Omschrijving: Het aanbieden van schooljudo voor het verbeteren van de sociale en motorische vaardigheden van kinderen (ook m.b.t. weerbaarheid/pesten/valpreventie)
Uitvoering door: Een gediplomeerd Schooljudo Entertainer
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: 8 lessen tijdens gym uren
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Kanjertraining
Omschrijving: Het bevorderen van een veilig en positief onderwijsklimaat. Leerlingen, leerkrachten en ouders leren te kiezen voor respectvol gedrag zodat sociale problemen voorkomen of verminderd kunnen worden, zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: Opleiding: 6 dagen in 4 jaar. Benodigde tijd voor de uitvoering: 30 uur. De training wordt gegeven in wekelijkse lessen van drie kwartier of om de week 1,5 uur. Het pedagogisch handelen vanuit de Kanjertraining gebeurt de hele dag door.
Locatie: School

Aanbieder: Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD)

Voorlichting/activiteit: Discriminatie
Omschrijving: Zowel jongeren als volwassenen baseren meningen en (voor) oordelen op basis van iets wat ze menen te zien. Leerlingen maken kennis met het effect van vooroordelen. Zij ervaren dat een vooroordeel echt contact in de weg staat. Er wordt ingegaan op begrippen als plagen, pesten en discrimineren.
Uitvoering door: MDD
Doelgroep: Groep 6 t/m 8. Voorlichting voor de groepen 1 t/m 5 is in ontwikkeling.
Tijdsduur: 1,5 uur
Locatie: School

Aanbieder: ZorgClown Cato

Voorlichting/activiteit: De kunst van het contact maken
Omschrijving: De kunst van het contact maken met clownerie als methode om open en vol zelfvertrouwen te spelen en te leren. Tijdens de workshop leren kinderen zich sociaal, persoonlijk en creatief te ontwikkelen. Door spel en plezier raken kinderen nieuwsgierig en geïnspireerd waardoor het zelfvertrouwen groeit. Leren ze samenwerken en hun fantasiewereld te ontdekken. De basis is ‘contact’ maken met zichzelf en met klasgenoten. Daarnaast leren ze ervaringen te delen en te ontvangen, durven ze (oog) contact te maken en groet het creatief vermogen waar met name spelen centraal staat.
Uitvoering door: Gastdocent
Doelgroep: Groep 1/2 – 1 uur / Groep 3 t/m 5 – ca. 2 uur / Groep 6 t/m 8 – ca. 2 uur
Locatie: Speellokaal of gymzaal

Aanbieder: Positive Minds/Biblionet

Voorlichting/activiteit: Leskist Kansrijk – Doorbreek de cirkel van armoede
Omschrijving: Met deze leskist kan het armoedeprobleem niet worden opgelost, daarvoor is het veel te groot en te complex. Wel gaat het erom dat het taboe op dit onderwerp doorbreken en de kinderen die opgroeien in gezinnen met geldtekort te helpen. Dit door ‘lastige’ onderwerpen op een toegankelijke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken met kinderen. De leskist is letterlijk een kist met lesmateriaal en boeken. De leerlingen gaan op onderzoek en leven zich in de personages van de boeken en leren zo over de verschillende aspecten van armoede. Ook leren ze hoe de kinderpersonages in de verhalen omgaan met het opgroeien in een situatie met (te) weinig geld dat er altijd hoog gloort ook al zijn de omstandigheden moeilijk.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Genotmiddelen

Voor kinderen zijn verslavende middelen erg schadelijk. Hun brein is nog in ontwikkeling en daardoor extra kwetsbaar. De meeste basisschoolleerlingen hebben gelukkig weinig interesse in roken en alcohol. Toch is het belangrijk om alert te blijven en roken en het drinken van alcohol door leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Voorlichting/activiteit: Alcohol en roken
Omschrijving: De nadruk bij de voorlichting aan de groep leerlingen ligt op de onderwerpen roken en alcohol, omdat deze leerlingen met deze middelen in aanraking zullen komen. Er wordt dieper ingegaan op hoe iemand mening over roken alcohol wordt beïnvloed door de omgeving.
Uitvoering door: Maatschappelijk Welzijn Coevorden
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)

Voorlichting/activiteit: Alcohol, drugs, gamen en sociale media
Omschrijving: VNN verzorgt ouderavonden en trainingen/deskundigheidsbevordering op de thema’s alcohol, drugs, gamen en sociale media. VNN neemt ouders mee in de belevingswereld van jongeren. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers en leerkrachten met kinderen over de risico’s van alcohol, drugs, gamen en van sociale media te praten. Hoe kunnen ouders/verzorgers en leerkrachten zich hierop voorbereiden?
Uitvoering door: VNN
Doelgroep: Ouders/verzorgers en leerkrachten (training of deskundigheidsbevordering)
Tijdsduur: In overleg
Locatie: School

Relaties en seksualiteit

Leerlingen komen al vroeg van alles tegen dat te maken heeft met relaties en seksualitit. Zo ontdekken ze vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, verschillen tussne jongens en meisjes en komen ze in de puberteit. Ook gaan ze vriendschappen en andere relaties aan, worden ze verliefd en ontdekken ze hun seksuele identiteit. Aandacht besteden aan relaties en seksualiteit is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

Voorlichting/activiteit: In gesprek over seks
Omschrijving: Als jongeren in de puberteit komen, ontwikkelt zich ook de interesse in seksualiteit. Om jongeren de kans te geven op een veilige manier te experimenten met hun seksualiteit hebben zij kennis nodig, passend bij hun leeftijd. Wat gebeurt er met je lichaam als je in de puberteit komt, wat zijn bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen en soa’s, wat zijn je eigen grenzen en hoe bewaak je deze?
Uitvoering door: MWC
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Iedereen is anders
Omschrijving: De les heeft als doel om onder andere de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’ers (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) te vergroten. Maar ook het terugdringen van vooroordelen en discriminatie vanwege bijvoorbeeld afkomst, sekse, huidskleur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Leerlingen worden bewust gemaakt dat ze respectvol om moeten gaan met de diversiteit binnen de samenleving en dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn.
Uitvoering door: MWC
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: GGD Drenthe

Voorlichting/activiteit: Kriebels in je buik
Omschrijving: Kinderen begeleiden bij een gezonde seksuele ontwikkeling waarbij ze respect hebben voor zichzelf en anderen en zich bewust zijn van hun eigen en andermans gevoelens, wensen en grenzen.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 1 t/m 8, leerkrachten en ouders
Tijdsduur: De incompany training relationele en seksuele vorming van 4 uur. De tijd die leerkrachten in het programma investeren, verschilt per basisschool. Het minimum dat bestaat uit 5 lessen van 60-90 minuten per leerjaar.
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Vlaggensysteem
Omschrijving: Het Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders die met kinderen en jongeren werken een interventie om seksueel gedrag te beoordelen, het te bespreken met collega’s en de kinderen en jongeren zelf en om gepast te reageren.
Uitvoering door: Afdeling seksuele gezondheid GGD Drenthe
Doelgroep: Leerkrachten Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: Voorlichting: 1 uur. In company workshop: 1 dagdeel. In company workshop training: 2 dagdelen.
Locatie: School

Aanbieder: Sense Noord-Nederland

Voorlichting/activiteit: Bloosdoos
Omschrijving: ‘De Bloosdoos’ is een educatief spel om met kinderen en jongeren in gesprek te komen over verliefd zijn en alles wat daarmee te maken heeft. De leerlingen leren hun mening en gevoelens te verwoorden over vragen rond relaties en seksualiteit. Kaarten met stellingen en persoonlijke vragen mogen één voor één beantwoord worden, de groep mag hier vervolgens op reageren. De voorlichter zal als spelleider een veilige sfeer creert, zodat de leerlingen open met elkaar kunnen praten. In overleg met de voorlichter kan er een accent gelegd worden op een voor de groep relevant onderwerp.
Uitvoering door: Afdeling seksuele gezondheid GGD Drenthe
Doelgroep: Groep 7 en 8 (10-12 jaar)
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Milieu en natuur

Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. Maar de hoeveelheid groen verschilt per omgeving. Bovendien is dat niet het enige in het milieu dat invloed op je gezondheid kan hebben. Zo speelt de luchtkwaliteit binnen en buiten een rol, naast bijvoorbeeld de akoestiek binnen, omgevingsgeluiden van buiten en daglicht. Aandacht besteden aan milieu en natuur – buiten én binnen- is dus belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Aanbieder: GGD Drenthe

Voorlichting/activiteit: Ons groene schoolplein
Omschrijving: Structurele inbedding van educatief gebruik van de groene buitenruimte: een praktisch stappenplan voor het beheer van het groene schoolplein via een beheer- en beleefkalender. Leuke belevingsgerichte lesopdrachten voor op het schoolplein of daarbuiten. Een groen schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu, In hun eigen omgeving ontdekken en beleven kinderen op deze manier de natuur. Een schoolplein is belangrijk boor spel en ontspanning. Uit onderzoeken blijkt dat het spelen op een groen schoolplein veel waarde heeft voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: School

Aanbieder: IVN Natuureducatie (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid)

Voorlichting/activiteit: NME – Natuur- en duurzaamheids-educatie
Omschrijving: IVN traint leerkrachten en ondersteunt scholen bij hun natuur en duurzaamheidsonderwijs, Dat doet IBN met kant en klare onderwijsprojecten, lesideeën, inspiratie, kennis, veldwerkmaterialen én met een aanbod van gastlessen en excursies voor alle scholen die aangesloten zijn in het Gemeentelijke Scholennetwerk NME Coevorden.
Uitvoering door: Een ervaren NME-onderwijzer ondersteunt een NME-coördinator van iedereen school én traint hele schoolteams.
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Locatie: School

Aanbieder: Gemeente Coevorden

Voorlichting/activiteit: Afval
Omschrijving: In deze voorlichting gaat het over hoe het goed scheiden van afval en het verminderen van restafval. Daarnaast ook over de ernstige gevolgen van zwerfafval op de natuur en dieren.
Uitvoering door: Gemeente Coevorden – Beleidsadviseur duurzaamheid en klimaat
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Mediawijsheid

Filmpjes maken, foto’s deken, gamen, series kijken, appen: het kan allemaal leuk zijn, maar ook zorgen voor problemen bij leerlingen. Denk aan slechtere schoolprestaties door de afleiding van sociale media en games of door online gepest. Ook kan mediagebruik invloed hebben op de gezondheid, door slaaptekort, de angst iets te missen of doordat het ten koste gaat van beweging. Voor hun ontwikkeling loont het dus als leerlingen leren hoe ze media op een positieve en gezonde manier gebruiken.

Aanbieder: Halt team Noord-Nederland

Voorlichting/activiteit: Online veiligheid
Omschrijving: In deze voorlichting gaat het over strafbaar gedrag in de digitale wereld. Leerlingen leren dat je online vaak makkelijker verder gaat dan in de ‘echte wereld’. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen gedrag in de digitale wereld en de gevolgen daarvan voor alle betrokkenen. Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen, de gevolgen van digipesten etc.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden

Voorlichting/activiteit: Social Media
Omschrijving: Met deze voorlichting willen we de leerlingen op de hoogte brengen van de gevaren van social media. We willen de weerbaarheid van jongeren versterken om veilig gebruik te maken van social media en te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van groomers, loverboys/lovergirls, chantage en/of oplichting.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Veiligheid

Onderstaande voorlichtingen/activiteiten richten zich op de veilige omgeving van kinderen, maar ook op het tegengaan van ongewenst gedrag en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Aanbieder: Halt team Noord-Nederland

Voorlichting/activiteit: Jeugdcriminaliteit
Omschrijving: In deze voorlichting staat jeugdcriminaliteit en de aanpak van Halt centraal. Leerlingen krijgen inzicht in (jeugd) criminaliteit en de gevolgen van strafbaar gedrag, waaronder de strafprocedure.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Overlast rond de jaarwisseling
Omschrijving: In deze voorlichting staat het thema vuurwerk centraal. Het accent ligt op de regelgeving, overlast, bewustwording van en inzicht in overlastsituaties en het omgaan met groepsdruk. Daarnaast is er aandacht voor veiligheidsaspecten.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Invloed van de groep
Omschrijving: In deze voorlichting staat het thema groepsinvloed centraal. Leerlingen ervaren wat groepsinvloed is (en dat het hun keuze kan beïnvloeden) en krijgen inzicht in strategieën om met negatieve groepsinvloed om te gaan en hoe ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen, ook binnen een groep.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Tolerantie en respect
Omschrijving: Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, moet iedereen zijn leven op zijn eigen manier kunnen invullen. We houden rekening met elkaar en gaan in gesprek over overtuigingen en belevingen. In de les leren jongeren over het belang van tolerant en respectvol gedrag en hoe zij met elkaar kunnen omgaan. We geven informatie over de regels van de wet en de gevolgen van wetsovertreding. Samen onderzoeken en reflecteren we hun gedrag aan de hand van casuïstiek. Jongeren leren hoe belangrijk tolerant en respectvol gedrag is in hun omgeving, online en op straat.
Uitvoering door: Halt team Noord-Nederland
Doelgroep: Groep 7 en 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Brandweer

Voorlichting/activiteit: Brandveilig leven
Omschrijving: Tijdens deze interactieve voorlichting wordt er samen met de brandweer gekeken naar wat brand is en naar het gevaar en de gevolgen van brand. Hoe ontstaat brand? Wat kun je doen om brand te voorkomen. Wat doe je als er brand is? Kinderen gaan zelf aan de slag met opdrachten, kunnen een blusdeken uitproberen en wordt het vluchtplan geoefend. De les kan eventueel gekoppeld worden met een ontruimingsoefening voor de hele school.
Uitvoering door: Brandweer
Doelgroep: Groep 1 en 2: Smokey komt logeren / Groep 3 en 4: De schatkist van Smokey / Groep 5,6,7 en 8: Interactieve voorlichting met oefeningen en proefjes.
Tijdsduur: 1 uur/groep
Locatie: School

Aanbieder: Veilig Thuis Drenthe (VTD)

Voorlichting/activiteit: Meldcode en werkwijze VTD
Omschrijving: Er kan zowel een voorlichting worden gegeven over de Meldcode en werkwijze VTD als een training voor het zich bekwamen in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Na de training heeft de deelnemer goede basiskennis van de meldcode, weet hoe en wat te signaleren, kent de basisprincipes voor het omgaan met en bespreekbaar maken van de problematiek en weet hoe de zorgroutes lopen. Centraal staat het gesprek aangaan over zorgen en vermoedens met directe betrokkenen.
Uitvoering door: Trainers/voorlichters VTD
Doelgroep: Leerkrachten en Intern begeleiders
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Omschrijving: Er kan zowel een voorlichting worden gegeven over Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling als een training. In de voorlichting/training wordt besproken hoe je signalen kunt herkennen en interpreteren, wat je kunt doen en hoe je daarbij de stappen van de meldcode doorloopt. Ook waar je terecht kunt als je je zorgen maakt en wat je van bijvoorbeeld Veilig Thuis kunt verwachten.
Uitvoering door: Trainers/voorlichters VTD
Doelgroep: Leerkrachten en Intern begeleiders
Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur
Locatie: School

Gehoor

Wist je dat een op de acht leerlingen last heeft van beginnende hoorschade? En dat gehoorschade door hard geluid niet te genezen is? Gehoorschade kan de leerprestaties van leerlingen negatief beïnvloeden en daarmee grote impact hebben op hun verdere leven. Toch hebben veel leerlingen het volume van een computer of smartphone vaak onbewust te hard staan. Of lopen ze op andere manieren risico op gehoorschade. Daarom is het goed om gehoorschade actief te voorkomen, zeker in een tijd waarin leerlingen veel en vaak media en koptelefoons gebruiken.

Aanbieder: GGD Drenthe

Voorlichting/activiteit: Hoortoren
Omschrijving: Het creëren van bewustwording bij kinderen over het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: Per schooljaar is de tijdsinvestering (voorbereiding en uitvoering) voor de groepen 1 t/m 4, ongeveer 8 uur per groep. Voor de groepen 5 t/m 8 ongeveer 14 uur per groep.
Locatie: School

Mondgezondheid en hygiëne

De enorme gezondheidswinst die de mondzorgprofessionals gezamenlijk in afgelopen halve eeuw hebben bereikt, is tot stilstand gekomen. Cariës is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Dit geldt met name voor kinderen die de mondzorgprofessional niet tijdig kunnen bereiken. Doel van onderstaande activiteiten is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van cariës (gaatjes) en tanderosie en het stimuleren van tandartsbezoek. Maar ook om bij kinderen bewustwording te creëren van de eigen invloed op de mondgezondheid. Kinderen die vanaf jonge leeftijd keren om hun mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg op volwassen leeftijd.

Aanbieder: GGD Drenthe

Voorlichting/activiteit: Hou je mond gezond
Omschrijving: Het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van cariës (gaatjes) en tanderosie en bewustwording creëren van de eigen invloed op de (mond) gezondheid.
Uitvoering door: Leerkrachten of een mondzorgverlener
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: Als de mondzorgverlener de les verzorgt, heeft de leerkracht behalve aan het maken van de afspraak geen tijd nodig voor eigen voorbereiding/uitvoering van de les. Poets les duur afhankelijk van de groep 30 minuten (peuters) tot max. een uur (groepen 5 t/m 8). Leerkrachten die de les zelfstandig geven, hebben ongeveer 2 uur nodig: een uur voor het lesgeven en een uur voorbereiding.
Locatie: School

Voorlichting/activiteit: Poetsbus
Omschrijving: Het aanbieden van mondzorgkennis om de bewustwording over het eigen gebit te creëren en handvatten aanreken om leefgewoontes hierop aan te passen. Het Poetsbus team draait het project geheel zelfstandig. Op de afgesproken dagen parkeert de Poetsbus voor de deur van de school. Groep 1/2: voorlichtingsmoment. Groep 3 t/m 8: persoonlijke rapportage kind.
Uitvoering door: Team Poetsbus
Doelgroep: Groep 1 t/m 8
Tijdsduur: Tijdens de Poetsbus bezoeken haalt het team de kinderen in groepjes van 4 uit de klas. De leerkracht kan zijn of haar les gewoon voortzetten.
Locatie: School

Geldzaken

Met goede voorlichting en begeleiding kun je al van jongs af aan goed met geld leren omgaan. Met een goede basis aan financiële kennis op jonge leeftijd wordt een stap gezet naar financiële planning, wat al begint op het moment dat een kind voor het eerst zakgeld krijgt.

Aanbieder: Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC)

Voorlichting/activiteit: Jongeren en financiën (zakgeld)
Omschrijving: In deze les worden jongeren bewust gemaakt van het omgaan met financiële middelen. Hoe besteed jij je zakgeld/kleedgeld? Is het afsluiten van een telefoonabonnement een lening, of juist niet? Etc.
Uitvoering door: MWC
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Aanbieder: Nederlandse Vereniging van Banken

Voorlichting/activiteit: Bank voor de klas
Omschrijving: Er komt een medewerker van een bank in de klas die met de leerlingen het educatieve spel Cash Quiz speelt (filmpjes en vragen). Het maken van slimme (financiële) keuzes staat centraal. Dit kan in de week van het geld (in de laatste week van maart)
Uitvoering door: Een bankmedewerker
Doelgroep: Groep 6 t/m 8
Tijdsduur: 50/60 minuten
Locatie: School

Aanbieder: Wijzer in geldzaken

Voorlichting/activiteit: Bedwing de bling
Omschrijving: Met deze gastles leren kinderen financiële verleidingen, zoals reclames, te doorzien en hoe ze verstandig keuzes kunnen maken met hun geld. Aanvraag is voor de week van het geld. (In 2023 is de aanmelding gesloten vanwege het groot aantal aanvragen.)
Uitvoering door: Een medewerker uit de financiële sector
Doelgroep: Groep 3 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: School

Cultuur

Onderstaande voorlichtingen/activiteiten leveren een bijdrage aan het voorkomen van antisemitisme en racisme. Kinderen leren wat het kan betekenen om als ‘anders’ of ‘minderwaardig’ te worden bestempeld.

Aanbieder: Stichting: Synagoge Coevorden

Voorlichting/activiteit: Lesbrief: Kinderen met een ster
Omschrijving: Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 6 miljoen Joden en 5 miljoen Roma, Sinti, gehandicapten, homoseksuelen en politieke tegenstanders van het naziregime vermoord. Het getal van 6 miljoen vermoord e Joden, de Holocaust, is nogal abstract en veel mensen kunnen zich daar weinig bij voorstellen, Om kinderen te leren wat het kan betekenen om ‘anders’ of als ‘minderwaardig’ te worden bestempeld, kan deze lesbrief voor de groepen 7 en 8 worden gebruikt. Door met voorbeelden te komen van de betekenis van anti-Joodse, ofwel beperkende, maatregelen voor Joodse kinderen in hun eigen woonplaats.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 7 en 8
Locatie: School en synagoge

Voorlichting/activiteit: Lesbrief: Louis van Coevorden
Omschrijving: Louis van Coevorden was een gewone Joodse jongen die tijdens de oorlog weigerde om zich over te geven aan de nazi’s en uit Nederland vertrok. Hij werd Engelandvaarder om de nazi’s vanuit de lucht te bevechten. Zijn tocht door België, Frankrijk en Spanje was zwaar en vol gevaren. Na de oorlog helpt hij mee om Israël op te bouwen. Hij werkt bij de burgerluchtvaartmaatschappij El Al en vliegt de nazi Adolf Eichmann, die verantwoordelijk is voor het vermoorden van 6 miljoen Joden, vanuit Argentinië naar Israël. Daar komt Eichmann voor de rechtbank. Over deze bijzondere man is een boek geschreven en een lesbrief voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen.
Uitvoering door: Leerkracht
Doelgroep: Groep 7 en 8
Locatie: School en synagoge