Tab Gemeente Coevorden

Privacy

Inleiding

De website www.actiefincoevorden.nl wordt verzorgd door de gemeente Coevorden in samenwerking met de aanbieders van het platform Actief in Coevorden. Het belangrijkste doel van deze site is om een compleet aanbod te bieden van de sport- en beweegactiviteiten in de gemeente Coevorden.

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

De gemeente Coevorden wil u goede dienstverlening bieden en haar publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook in andere wetten zoals de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is de wijze waarop we met persoonsgegevens moeten omgaan, geregeld.

Over wat voor gegevens hebben we het?

De website Actief in Coevorden maakt gebruik van functionele cookies om u een goede gebruikerservaring te geven. Persoonsgegevens zijn nodig voor het organiseren van en aanmelden bij een activiteit. Zo kan de deelnemer contact opnemen met de aanbieder van een activiteit. En kan de aanbieder van die activiteit contact met de deelnemer opnemen. Dit is nodig bijvoorbeeld in het geval dat er iets verandert aan de activiteit en een deelnemer dit moet weten.

Actief in Coevorden gebruikt de volgende persoonsgegevens van aanbieders en deelnemers:

Aanbieder activiteiten

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres

Deelnemer activiteiten

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • leeftijd deelnemer

Hoe lang bewaart de gemeente mijn gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is, of wettelijk geregeld is. En alleen om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij gebruiken hiervoor de regels van de Archiefwet en de AVG.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met andere organisaties of personen?

Als u zich aanmeldt voor een activiteit dan komen uw gegevens bij de aanbieder van de activiteit. Zij hebben uw gegevens nodig om de aanmelding goed te registreren. De aanbieder ontvangt uw voornaam, achternaam e-mailadres en uw telefoonnummer als u die heeft ingevuld.

Niet tot persoon te herleiden gegevens

Wij verzamelen de verschillende soorten gegevens om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt die naar een persoon leidt. Elke werknemer is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd? Wat is een datalek? Wat moet ik doen bij een datalek?

De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn goed beveiligd. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daar op aan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en komen overeen met de gemeentelijke beveiligingsnormen volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek? Dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren. Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er vanuit de gemeente Coevorden bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via het telefoonnummer 14 0524.

Wat zijn uw rechten? En wat houden deze rechten in?

 • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring en het verwerkingsregister.
 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u het niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacytoezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht op verwijdering of afscherming.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie. Als u gebruikmaakt van DigiD, kunt u uw persoonsgegevens inzien in op www.mijnoverheid.nl.
 • Het recht op vergetelheid en beperking van de verwerking. Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken.

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek (per e-mail of brief) in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden.